Fond za zaštitu okoliša FBiH - čišćenja korita Lašve na općini Vitez

Dana 11.6.2010. godine u Vitezu je potpisan Ugovor o sufinansiranju Projekta čišćenja korita vodotoka rijeke Lašve na općini Vitez. Ugovor je potpisan između Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH kog je zastupao gospodin Safet Harbinja, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH  i općine Vitez, koju je zastupao gospodin Vlado Alilović, općinski Načelnik. Ovaj Projekat je prva faza čišćenja obala vodotoka u FBiH, a konkretno akcija se odnosi na čišćenje korita i obale rijeke Lašve u dužini od 14 km kroz općinu Vitez. Ovo je ujedno i najveća akcija čišćenja rijeke Lašve u povijesti USR Vitez.

Dana 10.06.2010.godine općina Vitez i Fond za zaštitu okoliša FBiH Sarajevo potpisali su Ugovor o sufinanciranju projekta čišćenja obala vodotoka rijeke Lašve, u ukupnoj dužini od 14 km, odnosno od granice vodotoka Lašve s općinom Travnik do granice s općinom Busovača. Ukupna vrijednost Ugovora je 49.500,00KM, a Fond za zaštitu okoliša FBiH je sufinancirao projekt čišćenja Lašve s 39.500,00 KM.

Radovi koji su izvođeni na realizaciji projekta su: košenje trave, sječa šiblja , potkresavanje grana , prikupljanje otpada i deponovanje istog u kontejner, uređenje obala i čišćenje korita rijeke Lašve.

U projektu je sudjelovalo 16 članova Udruge sportskih ribolovaca Vitez i 5 članova ekološke udruge Kremenik Vitez i, a koordinatorice projekta su Tanja Pejović i Dragica Strukar.
Ukupno vrijeme trajanja projekta je 44 radna dana odnosno od 28.06.-26.08.2010.godine
Cijelo vrijeme realizacije projekta na terenu je prisutna viša medicinska sestra koja je imala nekoliko manjih intervencija , saniranje manjih povreda.

26.08.2010.godine je završen projekt čiščenja vodotoka rijeke Lašve od granice s općinom Travnik do granice s općinom Busovača u ukupnoj dužini cca 14 km.

U toku realizacije cijelog projekta nije bilo većih problema, svi angažirani djelatnici su prošli bez povreda. Povremeno je bilo potrebo angažirati bager, traktor i kamion i to radi sanacije divlje deponije na lokaciji Stari Vitez, kao i radi izvlačenja ostataka panjeva, stabala i drugog gabaritnog materijala iz rijeke Lašve.
Komunalni otpad je odvezen na gradsku deponiju putem JKP ”Vitkom” Vitez, a 10m3 prikupljene PET ambalaže je reciklirano putem “Holz-Plate” d.o.o.Vitez.
U dane 28.07. , 29.07. i 18.08.2010.godine djelatnici “ESCO-Eco energija” d.o.o. Livno su izvršili zbrinjavanje otpada biomase. U tijeku cijelog projekta bila su angažirana dva djelatnika, svaki s jedne strane obale rijeke Lašve, s motornim pilama koji su vršili sječu većih grana i šiblja koje se nadvijaju nad vodom kao i stabala i panjeva koje je voda donijela odnosno koja se nalaze u vodi.

Nakon završene čišćenja, Udruga sportskih ribolovaca Vitez je izvršila poribljavanje Lašve potočnom pastrmkom, a za ovu aktivnost novčano pomoć je pružio Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Svi živimo nizvodno, potrudimo se a da nam Lašva ostane čista, da budemo primjer drugima, a nesavjesne sugrađane koji bacaju otpad u ili pored rijeke prijavite na telefon 718-219 ili u općini Vitez ured br. 215.

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477